26 พฤษภาคม 2561
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับโครงการ

เครือข่ายที่ปรึกษา หรือ เครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider Network : SPN) เป็นรูปแบบหนึ่งของความร่วมมือระหว่างที่ปรึกษา หรือ ผู้ให้บริการแก่ธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยจะมุ่งเน้นการให้บริการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นหลัก

การพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษา หรือ เครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างและสนับสนุนการให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในปัจจุบันที่ภาครัฐไม่สามารถให้บริการต่างๆ เหล่านี้ต่อวิสาหกิจต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการใช้บริการ ซึ่งการมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง จะก่อให้เกิดศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรที่ปรึกษา / ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานและสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพ เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

นอกจากนี้ ประโยชน์ของเครือข่ายที่ปรึกษา หรือ เครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ที่มีต่อผู้รับบริการในมุมมองด้านคุณภาพ (Quality) ต้นทุน (Cost) และการให้บริการ (Delivery) คือ การที่ผู้รับบริการสามารถเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการที่มีมาตรฐานและความเสี่ยงน้อยของเครือข่าย การทำงานเป็นเครือข่ายทำให้การบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำงานโดยลำพัง นอกจากนี้ การมีเครือข่ายสามารถให้บริการที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ หรือ SMEs ได้มากขึ้น

เครือข่ายที่ปรึกษาด้านเทคนิคและวิศวการ  (Technical and Engineering Consultant Network)

ศูนย์รวมของที่ปรึกษาที่ให้บริการปรึกษาแนะนำ ด้านวิศวการ การจัดการกระบวนการผลิต การลดต้นทุน การจัดการพลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
 

เข้าสู่ระบบ
Livechat

ทดสอบสมรรถนะ SP
แนะนำระบบสมรรถนะ
ปฎิทินกิจกรรม
Add Content...
ลงทะเบียนรับข่าวสาร

 


ข่าว update จาก Facebook
© 2011 by http://tech.thaisp.org